شماره تلفن های اضطراری در ترکیه

شماره تلفن های اضطراری در ترکیه
اورژانس پزشکی / آمبولانس : 112
آتش نشانی : 110
پلیس : 155
اطلاعات توریستی :157